Lubilu-si logo facebook
tel.:509 274 484
email.:kontakt@lubilusi.pl

Regulamin – Integracja Sensoryczna w Covid-19

Piaseczno, 02.01.2021 r.

REGULAMIN

 uczestnictwa w zajęciach terapii integracji sensorycznej, diagnozie procesów integracji sensorycznej dziecka w roku 2021 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii związanego z COVID-19.

1. Umawianie pacjentów. 

Na pierwszą wizytę w Integracja Sensoryczna „Lubilu-SI“ pacjenci umawiani są telefonicznie bądź mailowo.

Terminy terapii intergracji sensorycznej w Integracja Sensoryczna „Lubilu-SI“ ustalane są przed pierwszymi zajęciami i obowiązują w danym roku szkolnym.

W sytuacji zaistnienia podejrzenia o możliwym zakażeniu dziecka, rodziców/opiekunów prawnych czy osób z najbliższego otoczenia, wizyta nie może zostać zrealizowana. 

2. Wizyta pacjenta.

Na wizytę w Integracja Sensoryczna „Lubilu-SI“ dziecko przychodzi z jednym rodzicem/ opiekunem prawnym.  Wyjątek stanowi rodzeństwo pacjenta.

Dziecko i osoba mu towarzysząca muszą być bezwzględnie zdrowe. Osoby chore nie będą przyjmowane. 

W przypadku niepokojącego stanu zdrowia lub widocznych objawów infekcji (katar, kaszel, podwyższona temperatura, itp.) u dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego, rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do odwołania wizyty.

W przypadku niepokojącego stanu zdrowia lub widocznych objawów infekcji (katar, kaszel, podwyższona temperatura, itp.) u dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego/rodzeństwa, terapeuta zobowiązany jest odwómić prowadzenie zajęć.

Po wejściu do Integracja Sensoryczna „Lubilu-SI“ rodzic/ opiekun prawny/rodzeństwo i dziecko zobowiązani są do dezynfekcji rąk. 

Rodzic/opiekun prawny/rodzeństwo podczas wizyty w Integracja Sensoryczna „Lubilu-SI“ powinien używać maseczki ochronnej osłaniającej usta i nos. 

Pracownik Integracja Sensoryczna „Lubilu-SI“ ma prawo dokonać bezdotykowego pomiaru temperatury dziecku oraz rodzicowi/opiekunowi prawnemu i rodzeństwu. 

Dziecko przychodzi przebrane w wygodny strój sportowy. 

Dziecko nie przynosi do Integracja Sensoryczna „Lubilu-SI“ przekąsek, zabawek, przyborów szkolnych czy innych niepotrzebnych przedmiotów. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zadbać, by dziecko przed zajęciami spożyło posiłek. 

W sali integracji sensorycznej w trakcie prowadzenia terapii przebywa tylko i wyłącznie terapeuta z pacjentem (zajęcia indywidualne). W trakcie tych zajęć rodzic/ opiekun prawny / rodzeństwo przebywa w poczekalni.

Terapeuta przyjmuje pacjenta ubrany w środki ochrony indywidualnej (przyłbicę lub/i maseczkę, rękawiczki – według potrzeb). 

Po zakończeniu terapii rodzic/opiekun prawny/rodzeństwo i dziecko mają możliwość umycia lub dezynfekcji rąk. 

Terapeuta po każdej wizycie pacjenta myje i dezynfekuje ręce, dezynfekuje sprzęty znajdujące się w gabinecie SI oraz wietrzy salę. 

Pacjent umawiany jest na konkretną godzinę i zobowiązywany jest do punktualnego przybycia na zajęcia i sprawnego opuszczenia w ciągu 10 minut. Działanie takie pozwoli na przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa COVID-19.

Zajęcia terapii integracji sensorycznej w Integracja Sensoryczna „Lubilu-SI“ trwają 50 minut. 

Minimum 2 x dziennie dezynfekowana jest poczekalnia, klamki, blaty, itp. 

3. Zalecenia ogólne: 

W celu dezynfekcji dużych powierzchni (materace, worki sako, piłki przy użyciu których wykonywane były ćwiczenia) gabinet zaopatrzony jest w stosowne środki dezynfekujące, spełniające warunki bakterio- i wirusobójcze. 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego zgłaszającego dziecko na terapię, diagnozę w Inegracja Sensoryczna „Lubilu-SI“ stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

zgłaszającego dziecko na terapię, diagnozę w Integracja Sensoryczna „Lubilu-SI“ .

Ja niżej podpisana/y …………………………………………………………………………………………….

rodzic/opiekun prawny dziecka……………………………………………………………………………..

zobowiązuję się do:
• przestrzegania obowiązującego w placówce regulaminu uczestnictwa w zajęciach terapii integracji sensorycznej, diagnozie procesów integracji sensorycznej dziecka w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemiizwiązanego z COVID-19;
• przyprowadzania do placówki jedynie dziecka zdrowego, bez objawów chorobowych sugerujących zakażenie chorobą zakaźną;
• nieprzyprowadzania dziecka do placówki w przypadku, gdy w domu przebywa osoba
z obowiązkiem kwarantanny, nadzoru epidemicznego lub izolacji w warunkach domowych;
• nieprzyprowadzania dziecka do placówki w przypadku jego kontaktu z osobami chorymi na COVID-19;
• niezwłocznego odebrania dziecka z placówki w przypadku przejawiania przez dziecko niepokojących objawów chorobowych. 

Jednocześnie oświadczam, że:
• stan zdrowia mojego dziecka jest dobry, dziecko nie ma objawów sugerujących chorobę zakaźną;
• jestem świadomy/a zagrożenia płynącego z sytuacji epidemiologicznej w kraju w związku
z uczestnictwem dziecka w terapii/badaniu oraz ryzyka zachorowania, pomimo wdrożonych środków bezpieczeństwa oraz rygorów sanitarnych;
• mam świadomość, że w przypadku przyprowadzenia do placówki, dziecka które ma objawy sugerujące możliwość zarażenia wirusem (kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), może ono nie zostać przyjęte na zajęcia (terapie). 

W związku z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie przeciwdziałania COVID-19 oraz zapewnienia bezpieczeństwa w Integracja Sensoryczna „Lubilu-SI“, wyrażam zgodę na dokonanie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pomiaru temperatury ciała mojego oraz mojego dziecka / rodzeństwa, którego jestem opiekunem prawnym, po przyprowadzeniu go do placówki. 

Miejscowość, data                                                                                      Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

……………………………………..                                      ………………………………………………