Lubilu-si logo facebook
tel.:509 274 484
email.:kontakt@lubilusi.pl

Regulamin EEG Biofeedback – Covid-19

Piaseczno, 02.01.2021 r.

REGULAMIN

 uczestnictwa w zajęciach EEG Biofeedback, diagnozie QEEG Biofeedback w roku 2021 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii związanego z COVID-19.

1. Umawianie wizyt. 

Na pierwszą wizytę w Integracja Sensoryczna „Lubilu-SI“ klienci umawiani są telefonicznie bądź mailowo.

Terminy zajęć EEG Biofeedback w Integracja Sensoryczna „Lubilu-SI“ ustalane są indywidualnie i obowiązują w całym cyklu zajęć.

W sytuacji zaistnienia podejrzenia o możliwym zakażeniu osoby uczastniczącej w zajęciach bądź rodziców/opiekunów prawnych czy osób z najbliższego otoczenia, wizyta nie może zostać zrealizowana. 

2. Wizyta.

Na zajęcia Biofeedback w Integracja Sensoryczna „Lubilu-SI“ dziecko przychodzi z jednym rodzicem/ opiekunem prawnym.  Wyjątek stanowi rodzeństwo pacjenta.

Na zajęcia Biofeedback w Integracja Sensoryczna „Lubilu-SI“ osoba dorosła przychodzi samodzielnie.

Osoby uczestniczące w zajęciach oraz osoby mu towarzyszące muszą być bezwzględnie zdrowe. Osoby chore nie będą przyjmowane. 

W przypadku niepokojącego stanu zdrowia lub widocznych objawów infekcji (katar, kaszel, podwyższona temperatura, itp.) u osób uczestniczących w zajęciach lub rodzica/opiekuna prawnego, osoby uczestniczące w zajęciach bądź rodzic/opiekun prawny w przypadku dziecka jest zobowiązany do odwołania wizyty.

W przypadku niepokojącego stanu zdrowia lub widocznych objawów infekcji (katar, kaszel, podwyższona temperatura, itp.) u osób uczestniczących w zajęciach lub rodzica/opiekuna prawnego/rodzeństwa, osoba prowadząca zajęcia zobowiązana jest odwómić prowadzenie zajęć.

Po wejściu do Integracja Sensoryczna „Lubilu-SI“ rodzic/ opiekun prawny/rodzeństwo i osoba uczestnicząca w zajęciach zobowiązani są do dezynfekcji rąk. 

Rodzic/opiekun prawny/rodzeństwo oraz osoba uczestnicząca w zajęciach podczas wizyty w Integracja Sensoryczna „Lubilu-SI“ powinien używać maseczki ochronnej osłaniającej usta i nos. 

Pracownik Integracja Sensoryczna „Lubilu-SI“ ma prawo dokonać bezdotykowego pomiaru temperatury osobie uczestniczącej w zajęciach oraz rodzicowi/opiekunowi prawnemu i rodzeństwu. 

W gabinecie EEG Biofeedback w trakcie prowadzenia zajęć przebywa tylko i wyłącznie trener z osobą uczestniczącą w zajęciach (zajęcia indywidualne). W trakcie tych zajęć rodzic/ opiekun prawny / rodzeństwo przebywa w poczekalni.

Trener przyjmuje osoby uczestniczące w zajęciach ubrany w środki ochrony indywidualnej (przyłbicę lub/i maseczkę, rękawiczki – według potrzeb). 

Po zakończeniu zajęć rodzic/opiekun prawny/rodzeństwo i osoba uczestnicząca w zajęciach mają możliwość umycia lub dezynfekcji rąk. 

Terapeuta po każdej wizycie myje i dezynfekuje ręce, dezynfekuje sprzęty znajdujące się w gabinecie EEG Biofeedback oraz wietrzy salę. 

Osoby uczestniczące w zajęciach umawiane są na konkretną godzinę i zobowiązywane są do punktualnego przybycia na zajęcia i sprawnego opuszczenia w ciągu 10 minut. Działanie takie pozwoli na przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa COVID-19.

Zajęcia EEG Biofeedback w Integracja Sensoryczna „Lubilu-SI“ trwają 50 minut. 

Minimum 2 x dziennie dezynfekowana jest poczekalnia, klamki, blaty, itp. 

3. Zalecenia ogólne: 

W celu dezynfekcji dużych powierzchni (fotel, blaty, itp.) gabinet zaopatrzony jest w stosowne środki dezynfekujące, spełniające warunki bakterio- i wirusobójcze. 

Oświadczenie osoby uczestniczącej w zajęciach (dot. osoby połnoletniej) lub rodzica/opiekuna prawnego zgłaszającego dziecko na zajęcia, diagnozę w Integracja Sensoryczna „Lubilu-SI“ stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Oświadczenie osoby uczestniczącej w zajęciach (dot. osoby połnoletniej)  lub  rodzica/opiekuna prawnego zgłaszającego dziecko na zajęcia, diagnozę w Integracja Sensoryczna „Lubilu-SI“ .

Ja niżej podpisana/y …………………………………………………………………………………………….

rodzic/opiekun prawny dziecka……………………………………………………………………………..

zobowiązuję się do:
• przestrzegania obowiązującego w placówce regulaminu uczestnictwa w zajęciach EEG Biofeedback, diagnozie QEEG Biofeedback w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii związanego z COVID-19;
• przychodzenie do placówki  bez objawów chorobowych sugerujących zakażenie chorobą zakaźną;
• nieprzychodzenie do placówki w przypadku, gdy w domu przebywa osoba
z obowiązkiem kwarantanny, nadzoru epidemicznego lub izolacji w warunkach domowych;
• nieprzychodzenie do placówki w przypadku kontaktu z osobami chorymi na COVID-19;

Jednocześnie oświadczam, że:
• stan zdrowia mojego/mojego dziecka jest dobry, nie mam/dziecko nie ma objawów sugerujących chorobę zakaźną;
• jestem świadomy/a zagrożenia płynącego z sytuacji epidemiologicznej w kraju w związku z moim uczestnictwem/z uczestnictwem dziecka w zajęciach/diagnozie oraz ryzyka zachorowania, pomimo wdrożonych środków bezpieczeństwa oraz rygorów sanitarnych;
• mam świadomość, że w przypadku objawów sugerujące możliwość zarażenia wirusem (kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.) zajęcia mogą zostać odwołane przez trenera EEG Biofeedback.

W związku z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie przeciwdziałania COVID-19 oraz zapewnienia bezpieczeństwa w Integracja Sensoryczna „Lubilu-SI“, wyrażam zgodę na dokonanie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pomiaru temperatury ciała mojego oraz mojego dziecka / rodzeństwa, którego jestem opiekunem prawnym, po przyprowadzeniu go do placówki. 

Miejscowość, data                                           Czytelny podpis osoby uczestniczącej w zajęciach bądź rodzica/opiekuna prawnego 

……………………………………..                                      ………………………………………………